Trước nay, chúng ta đều có những chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện tối đa cho cán bộ trẻ. Từ trường hợp của ông Nguyễn Xuân Anh và một vài trường hợp cán bộ trẻ trước đó, theo ông phải làm thế nào để vừa tạo điều kiện tối đa cho cán bộ trẻ phát triển, nhưng vẫn đảm bảo độ chín về mọi mặt, để họ có thể đảm đương được những vị trí quan trọng?
Thực ra, cùng lứa tuổi với ông Nguyễn Xuân Anh, ông Macron đã làm Tổng thống Pháp. Vấn đề là ông Macron đứng ra tranh cử để được làm Tổng thống Pháp, còn ông Xuân Anh thì được cơ cấu, được quy hoạch để làm Bí thư Thành ủy.